กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานวัฒนธรรม “ลงแขกดำนา”

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2562 ณ แปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล